ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος | Zoinos S.A.

ΥΠΕΡΠΟΤΑ ΝΤΕΜΠΙΝΑ

Παραγωγή καινοτόμων οίνων Ντεμπίνας με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ και θειώδη και βελτιωμένα διατροφικά χαρακτηριστικά

ΠΥΡΡΟΥ ΑΜΠΕΛΟΣ

Φαινοτυπικός χαρακτηρισμός, μοριακή ταυτοποίηση και οινολογική αξιολόγηση γηγενών ποικιλιών αμπέλου Περιφέρειας Ηπείρου

WINETY

Πρότυπες τεχνολογίες πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας για την ανάδειξη του τοπικού οίνου